STRASCICO A NORD
marzo 16, 2018
LUCI A MARE
marzo 16, 2018

IL CIVICO MERCATO DI SASSARI

IL CIVICO MERCATO DI SASSARI. Testimonianze e racconti di un cambiamento

I l civico mercato di Sassari. Testimonianze e racconti di un cambiamento est unu progetu tzinematogràficu indipendente chi leat forma in su 2011, cando in Tàtari b’aiat àera de trasferimentu de su mercadu betzu a s’àrea noa, a curtzu a sa ghenna antiga de su masellu, (cugione intre Carrera de su Mercadu – Carrera de Ruseddu) inaugurada dae s’amministratzione atuale in su mese de nadale de su 2012.

Su docu-film contat istòrias de traballu, de una vida colada in custu logu tzitadinu de cuncàmbios, in ue est galu costoida sa traditzione cummertziale de sas atividades econòmicas printzipales e istòricas de Tàtari: su traballu de sos massajos, s’allevamentu de bestiàmene, sos carnitzeris e sos piscajolos. Sa serrada definitiva de s’àrea betza de su Mercadu Tzìvicu at marcadu, pro seguru, unu mudamentu a su coro istòricu de sa tzitade, ma s’atzisu de s’agorà tzitadina antiga est semper abarradu in su’imàginàriu colletivu.

Su film documentàriu torrat a praticare s’istòria de su mercadu tzìvicu movende dae sos documentos iscritos de Enrico Costa e contende s’ànimu populare, culturale e econòmicu de su mercadu tataresu e de sos personàgios suos, finas a descrìere sos mudamentos de s’interfache noa e urbana marcada dae s’evolutzione econòmica de sa tzitade in dies de oe. S’anteprima cun sas mùsicas originales de su cantadore tataresu Baìngiu Riva

.

ITA/SARDIGNA, 57′, 2015
una produtzione

Roda Film e 4Caniperstrada

regia e iscenegiadura
Fabian Volti

agiudu regia

Stefania Muresu

fotografia 

Roberto Achenza, Fabian Volti

montàgiu

Roberto Achenza, Fabian Volti, Marco Testoni

post produtzione sonu e mix àudio
Marco Testoni

curretzione Colores
Roberto Achenza

mùsicas originales

Gavino Riva

imàgines de Repertòriu
Archìviu Istòricu Comunale de Tàtari, Biblioteca Comunale de Tàtari, Archìvios Fotogràficos de Salvatore Masala e Nanni Angeli, Archìviu Vìdeo Privadu

in collaboratzione cun
Comuna de Tàtari, Biblioteca Comunale, Archìviu Istòricu comunale, Assessoradu Atividades Produtivas, Diretzione Mercade Tzìvicu de Tàtari

cun su contributu de
Càmera de Cummèrtziu de Tàtari

genia / documentàriu
Fèstival DOCSS 2015