Sos laboratòrios sunt logos creativos, interativos e orizontales, unu cantieri pro isperimentare limbàgios visivos, pro fraigare ideas, istòrias e narratziones pro contare sa realidade

Movende dae su cuntatu cun s’antropologia cumpartzida e cun su vìdeu partetzipativu, 4caniperstrada proponet su Laboratòriu Àudio-visivu che a logu creativu, orizontale e interativu pro fraigare un’istòria tràmite sas imàgines (fotografia, àudio, vìdeu), basadu subra sos sèberos narrativos lìberos, e subra unu mètodu pedagògicu chi isfrutat sa connoschèntzia de “fàghere”, su cunfrontu cun su chi est diferente e s’isvilupu de unu pensu crìticu, finas a su possessu de puntos de osservatzione noos de sa realidade chi inghìriat sa vida individuale e sotziale de chie leat parte.

Su limbàgiu e s’esperièntzia de su laboratòriu proponent unu percursu de connoschèntzia multi-disciplinare chi acabbat cun sa creatzione de unu traballu colletivu, in ue sos partetzipantes divenint protagonistas e autores de sa narratzione e si cunfrontant cun un’impreu innovativu de su mèdiu àudio-visivu e de sa rapresentatzione cun imàgines.

 

Cuntata·nos i ses interessadu a nch’ammaniare unu Laboratòriu in un’iscola, in unu tzentru culturale o in sa Comuna tua.