ANCHE TU SEI L’AMORE
luglio 2, 2021
NAKO-LA TERRA
marzo 16, 2018

SULLA STESSA BARCA

SULLA STESSA BARCA

U na càmera intrat a un’istrutura de acollida pro rechedentes asilu, in sas costas cugugiadas de tzimentu de un’ìsula in su tzentru de su Mediterràneu, sa Sardigna. Toni est arribadu dae sa Lìbia cun una barca, sa matessi chi at aunidu sortes e amighèntzias, in ue s’est allogadu su sacrifìtziu de sa vida in càmbiu de sa chirca de libertade. In un’àteru giassu, in unu padente, si fràigat unu pinnetu de plàstica, bìculu emotivu de su passàgiu peri sas fronteras. Sa sorte de totus, però, est sa de sighire a marinare “in sa matessi barca”, isetende de èssere reconnotos dae su possessu de unu documentu chi lis cuntzedat dinnidade e libertade de si mòvere intro de sas làcanas europeas.

70′ ITA 2017
formadu:
HD 16:9 B/W
una produtzione: Roda Film
cun su sustegnu de: assòtziu 4CaniperStrada
in collaboratzione cun: Archivio delle Memorie Migranti
sugetu: Stefania Muresu
regia: Stefania Muresu
cun s’agiudu de: Usman Aziz, Toni Khalifa, Sulayman Suwareh
cun: Usman Aziz, Toni Khalifa, Sulayman Suwareh, Kissima Touray, Saidou Sonko, John Cina, Waqas Ahmed, Mehmood Qasir, Adulai Baldeh
fotografia: Usman Aziz, Alessandro Fanari, Pavlo Hntenko, Valentina Spanu, Fabian Volti
montàgiu: Alessandro Fanari, Stefania Muresu, Marco Testoni
sonu in presa direta: Alessandro Fanari, Pavlo Hnatenko, Stefania Muresu, Valentina Spanu
mùsicas: Marco Colonna
post produtzione àudio: Carlo Doneddu
ost produtzione vìdeo e modìfica fotogràfica: Luigi Bosio
tradutziones àrabu: Mustafa Marchych
tradutziones urdu: Usman Aziz, Waqas Ahmed
radutziones inglesu: Gabriel Tzeggai
sutatìtulos italianu: Daniela Piu
consulèntzia: Gabriel Tzeggai
facebook: https://www.facebook.com/Sulla-Stessa-Barca-407972039605783/

“Sulla Stessa Barca” in cuncursu in su Fèstival Internatzionale de su Documentàriu Visioni dal Mondo, Milanu, 5 de santugaine de su 2017
Su film documentàriu “Sulla Stessa Barca”, produidu dae Roda Film cun su sustegnu de s’assòtziu 4CaniperStrada e in collaboratzione cun su Archivio delle Memorie Migranti, pro sa regia de Stefania Muresu cun s’agiudu de Usman Aziz, Toni Khalifa, Sulayman Suwareh, at a èssere presentadu in anteprima natzionale in su Fèstival Visioni dal Mondo – Immagini dalla realtà, a su cuncursu italianu “Storie dal mondo contemporaneo”, in programa in Milano giòvia, 5 de santugaine a sas 17,30 in sa Sala Tiglio.
 
 Su film, tràmite s’impreu de unu limbàgiu tzinematogràficu originale chi aunit sa realidade cun sas intervistas vìdeo, collit sas testimonias e sos contos sugetivos de vida e de biàgiu de sos rechedentes asilu chi sunt arribbados a Sardigna. Sas imàgines de sas bisuras bòidas e de sa vida de cada die a inghìriu de sos tzentros de prima acollida s’addòviant cun una telecàmera chi ponet a pare sos bìculos de memòria. “Sulla Stessa Barca” naschet dae unu bisòngiu de cunfrontu e dae sa netzessidade de cumprire sa connoschèntzia crìtica conca a sos mudamentos chi acontessent a pagos chilòmetros dae sas vidas nostras. A si nche frànghere dae unu paisu a un’àteru pro chircare sarvesa est de cunsiderare unu bisòngiu umanu de libertade, comente a respirare.